News

Izigebenga ezibambe inkunzi eMukuru waseGokwe sezibanjiwe

Ephraim Munhuwei

Izigebenga ezantshontshayo eMukuru Remittance Services eGokwe-Nembudziya zahambiswa eGokwe Magistrate ivikhi eyipheliliyo ebhekeni amacala amabili awobugebengu lamanye amabili okuzama ukubulala.

Alfa Hove (20), Viwe Mashiyi (33), Shepherd Chapanda (20), Maxwell Moyo (23), loAaron Mavhengere (26) bahangiswe eGokwe Magistrate Court ebhekeni amacala amabili awobugebengu lamanye amabili okuzama ukubulala.

Kuthiwa khona mhla ka30Mpandula 2022 izigebengu lezi lezinye ezintathu ezingakhabanjwa bahlela ukhuntshontsha eMukuru Remmitance Services eNembudziya. Besand’ ukufikha eMukuru Booth izigebengu ezimbili uHove loMashiyi bayethusela isisebenzi nge38 special revolver befuna imali. Bathethe amafoni,ngemali USD$2 800, ngeZAR2 050.

UChapanda wagwaza isisebenzi ngengqamu ezibunu besithi abahambise kusafe eyisePhamarcy eyiseduyane leBooth. Isisebenzi sakwanisa ukhubalekela izigebenga lezi. Izigebenga lezi zahamba kuDoctor Mutero zamthathela ifoni ngemali USD$120. UMutero watshela amapholisa ababephakile ngaphandle kweMukuru booth amapholisa bazigijimisa izigebengu lezi.

“Izigebengu lezi zangisabisa ngesibhamu, zathatha ifoni yami ngemali iUSD$120 engangizisebenzile ngelanga lonelo. Ngathatha ithuba lelo ukuyazisa amaphulisa abephandle kweMukuru Booth, amaphulisa bazigijimisa zisand’ ukhupuma ePharmacy,” wash’ uMutero.

Zigijimiswa njalo zazizama ukhudubula amaphulisa. Amapholisa bakwanisa ukhubosha izigebenga ezikune eduzenyana lalapho okwayenzakhala indaba leyi bencediswa ngabandu baleyo ndawo.

“Siboshile uAlfa Hove, Viwe Mashiyi, Shepherd Chapanda, loMaxwell Moyo eduzenyana lePharmacy sincediswa ngezihlali zaleyo ndawo babebona lokhu khuyenzakhala,” lashongalo elinye ipholisa.

Esesihlanu isigebengu (Aaron Mavhengere) wabanjwa ngomunye umuntu eGokwe Centre ngoba umuntu yena lowo wayemukwezile imota nguye khanye wabona ukuthi isigebenga lesi silesibhamu.

“Asikwanisanga ukhubosha uMavhengere khanye lezinye izigebengu. Wabanjwa eGokwe Centre ngodriver owamatax owayemgadisile imota nguye khanye wamuletha emapholiseni,” lasho njalo ipholisa.

Amapholisa atholile iUSD$2 349, ZAR2 050, lamafoni amabili, iA.38 special revolver, lamacatridges asetshenjisweyo ngengqamu. Izigebengu lezi ziseremand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *